ANBI

Inhoudsopgave

  1. Algemene gegevens
  2. Bestuurssamenstelling
  3. Missie, Visie en Doel
  4. Beleidsplan
  5. Verwijzing naar beleidsplan landelijke kerk (n.v.t.)
  6. Beloningsbeleid
  7. Verslag van activiteiten
  8. Financiële verantwoording
  9. Standaard formulier publicatieplicht kerkgenootshappen (hier klikken)

1. Algemene gegevens

Naam ANBI: Vrije Baptistengemeente Bethel te Drachten
RSIN, fiscaal (identificatie)nummer: 001022763
KvK-nummer: 70936935
Website adres: www.bethel.nl
Bezoekadres: de Bolder 75, 9206 AP Drachten
Telefoonnummer: 0512-335400
E-mailadres: bethel@bethel.nl

De Vrije Baptistengemeente Bethel is een zelfstandige plaatselijk kerkelijke gemeente. Tot 1 juni 2020 was Bethel aangesloten bij de Alliantie van Baptisten- en CAMAgemeenten (ABC-gemeenten). De ABC-gemeenten hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI. Tot 1 juli 2020 ressorteerde de ANBI beschikking van Bethel onder deze groepsbeschikking. De ANBI status van de Vrije Baptistengemeente Bethel loopt vanaf 1 juli 2020 ononderbroken door vanaf de oorspronkelijke beschikkingsdatum, 1 januari 2008.

2. Bestuurssamenstelling

De gemeente wordt bestuurd door de Raad van Oudsten. Dit orgaan kent de volgende colleges: het bestuurscollege van oudsten (BvO), en het college van pastoraal oudsten (COPO). Daarnaast kunnen oudsten worden aangesteld met een specifieke verantwoordelijkheid, te weten vrijgesteld oudsten, zonder deel uit te maken van bovengenoemde colleges. De Raad van Oudsten komt met alle colleges en de vrijgesteld oudsten gezamenlijk situationeel bijeen, met een minimum van één keer per jaar. Voor het dagelijks bestuur van de gemeente en leiding over de betaalde krachten is het managementteam (MT) verantwoordelijk. De visie, het beleid en doelstellingen van de gemeente worden geïnitieerd door het MT. De MT-leden maken deel uit van het BvO. Het BvO stelt het beleid vast. De leden van het BvO die geen deel uitmaken van het MT zien toe op het functioneren van het MT en de MT-leden individueel. Zij benoemen aan het begin van ieder seizoen uit hun midden twee tot drie oudsten, die daarbij de leiding van dit toezicht op zich nemen.

Het BvO is verantwoordelijk voor het aannemen en ontslaan van MT-leden. De leden van het BvO die geen deel uitmaken van het MT dienen in voorkomende situaties het initiatief daartoe te nemen. Vanuit het BvO zullen oudsten worden belast met het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de afzonderlijke MT-leden.

3. Missie, Visie en Doel

Onze missie luidt: ‘Jezus Vinden, Volgen en Verkondigen’. In deze missie wordt aangegeven, dat we mensen willen helpen om Jezus Christus te vinden, dat we elkaar samen willen opbouwen en verder helpen in het volgen van Jezus.

Onze visie is dat wij een gemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus en onder de leiding van de Heilige Geest leven naar Bijbelse normen, God verheerlijken op enthousiaste wijze, voor elkaar zorgen en elkaar dienen met onze gaven en talenten en door onze uitstraling buitenstaanders tot Jezus Christus aantrekken.
Leven in Gods huisgezin betekent in de praktijk dat we: elkaar liefhebben zoals Jezus ons lief heeft, elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft, elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt, elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt, voor elkaar zorgen zoals Jezus voor ons zorgt, elkaar opbouwen zoals Jezus ons opbouwt, elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigt, elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst.

De gemeente heeft ten doel: God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt; Zichzelf op te bouwen in het geloof, in de liefde, in de hoop en in de verwachting van de komst van haar Here en Heiland Jezus Christus, naar de gaven die God ieder mens heeft gegeven; In de wereld te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer, door middel van evangelisatie en zending; Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in de gemeente op te nemen; Met verwante gelovigen in Christus samen te werken tot verbreiding van het Evangelie.

4. Beleidsplan

Discipelschap (het volgen van Jezus Christus) is het belangrijkste strategisch thema van de Bethelgemeente. Daarnaast zijn er belangrijke thema’s die deels verweven zijn met en opgaan in ‘discipelschap’, zoals: gerichtheid op de niet-gelovige mens en samenleving, leiderschapsontwikkeling, onderwijs gericht op toerusting, eenheid in theologische en ethische uitgangspunten, huwelijk en gezin en zendingsbeleid.

In december 2018 kwam het rapport uit van het Sociaal Cultureel Planbureau ‘Christenen in Nederland’ met als subtitel ‘Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid’. Het biedt handvatten om de cultuur waarin we leven te duiden. Het is onze uitdaging om daarbij aan te sluiten in de vertaling van onze missie ‘Jezus vinden, volgen en verkondigen’ naar de praktijk van ons gemeente-zijn.

Discipelschap speelt zich af in drie vitale relaties: de relatie met God en Jezus Christus (Boven), de relatie met mede-gelovigen (Binnen) en de relatie met de niet-gelovige wereld rondom ons (Buiten).

5. Verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk

Tot 1 juni 2020 was de Vrije Baptistengemeente Bethel aangesloten bij de ABC-gemeenten. Thans niet meer.

6. Beloningsbeleid

Bethel kent een beloningsbeleid gebaseerd op een eigen functieclassificatiesysteem (2011). In dit systeem worden aan een functie punten toegekend die uitdrukking geven aan de relatieve zwaarte van de functie. Vervolgens wordt een verdeling van de toe te kennen punten gekoppeld aan de door de Bethelgemeente vastgestelde loonschalen. De loonschalen zijn door de Raad van Oudsten vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd. Uitgangspunt hierbij is dat de Bethelgemeente een beloningsniveau kent waarbij vergelijkbare functies binnen de Bethelgemeente niet hoger worden beloond dan in de sectoren Onderwijs, Welzijn en Zorg. Dit betekent ook dat de jaarlijkse indexering vergelijkbaar is met de in die sectoren toegepaste indexatie. Daarnaast beschikt de Bethelgemeente over een personeelshandboek waarin de arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregelingen en huisregels zijn beschreven.

7. Verslag van activiteiten

De gemeente telt op 30 juni 2020 3.102 leden. Omgerekend naar een volledige betrekking van 40 uur per week heeft de gemeente per 30 juni 2020 14.30 medewerkers in dienst (incl. de voorganger). De betreffende dienstverbanden worden door 23 personen ingevuld.

Naast de zondagse diensten en de diverse hieronder genoemde werkvelden komen de gemeenteleden tweewekelijks bij elkaar in huiskringen. Deze huiskringen zijn en blijven het kloppend hart van onze gemeente.

De Vrije Baptistengemeente Bethel heeft, om de uitvoering van haar missie en beleid vorm te geven, een aantal taakgroepen gevormd. Per taakgroep worden hieronder de activiteiten weergegeven.

In 2020 zijn een deel van de activiteiten op een gewijzigde manier vorm gegeven of deels niet doorgegaan in verband met Covid-19 maatregelen.

Beheer en Dienstverlening
Hieronder valt het beheer van het gebouw en diverse ondersteunde teams, zoals:
Catering: dit team draagt zorg voor het verstrekken van koffie, thee en ranja en zo nodig snacks en maaltijden rondom kerkdiensten en (gemeentelijk) activiteiten in het gebouw;
Beheer & Veiligheid: op werkdagen en op zondagen is er een beheerder die bezoekers ontvangt, er voor zorgt dat het gebouw warm is en weer afgesloten wordt. Op zondagen is een team van Beheer, EHBO, BHV, gastenontvangst en infobalie aanwezig;
Onderhoud: onderhoud aan het gebouw wordt uitgevoerd door de vaste werknemers en, op afroep, hulp van diverse vrijwilligers. Onderhoud aan installaties is vooral uitbesteed;
Facilitaire dienst: elke maandag, dinsdag en donderdag wordt het kerkgebouw opgeruimd en schoongemaakt door de grote groep trouwe vrijwilligers;
Parkeren: elke zondag en tijdens evenementen zijn er parkeerwachters werkzaam om alle gasten een goede parkeerplek te geven en alles in goede banen te leiden. Onder alle weersomstandigheden;
Receptie: op vrijwel alle werkdagen zijn vrijwilligers werkzaam bij de receptie om de vele bezoekers, telefoontjes en administratieve werkzaamheden te verrichten;
BethelShop: op de zondagen kunnen bij de BethelShop boeken, lectuur, opnamen van diensten (DVD’s, C.D.’s), kaarten e.d. worden aangeschaft. Ook via de website kunnen bestellingen geplaatst worden.

Begin 2016 is de eind 2013 gestarte renovatie van het kerkgebouw voltooid, uitgezonderd nog uit te voeren aanpassingen in de kerkzaal (de Voorhof).

Communicatie
De taakgroep houdt zich bezig met de zgn. formele communicatie binnen de gemeente (interne communicatie) en naar buiten (externe communicatie). Vrije Baptistengemeente Bethel kent vele communicatie-uitingen (website, verschillende social media en netwerken, drukwerk). BethelMagazine is het familieblad van de gemeente met veel achtergrondartikelen en getuigenissen van gemeenteleden. BethelMagazine verschijnt 4x per jaar. De wekelijkse BethelActueel is een vaste informatieve uitgave voor gemeenteleden en gasten. Ook het onderhouden van de website gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van de taakgroep Communicatie. MijnBethel (=extranet) is een communicatiemiddel via internet speciaal voor leden en gasten. Via MijnBethel kan in de zaalreserveringen worden gekeken, worden artikel aangeboden en kan op informatie (vrijwilligerswerk) van het Bethel Bedieningen Bureau worden gereageerd. Naast dit alles zijn er diverse andere uitingen waarmee de verschillende taakgroepen zich bekendmaken en informatie wordt verstrekt.

Gemeentezorg
De taakgroep Gemeentezorg heeft als hoofddoel mensen verder te helpen in hun ontwikkeling om meer op Jezus te lijken. Er kunnen in levens blokkades of belemmeringen aanwezig zijn die een volledige ontplooiing van een persoon of relaties in de weg staan. Samen met de hulpvrager kan gezocht worden naar de geschikte pastorale, diaconale of specialistische (soms buiten de Bethelgemeente) zorg.
Op dinsdag, woensdag en donderdag is er van 13.00 – 14.00 uur een telefonisch spreekuur.
De zorg voor zieken, ouderen en stervenden wordt aangestuurd door parttime pastor.
Er zijn diverse toerustingsavonden waaronder: de basiscursus ‘Pastoraat’ van het Evangelisch College, de basiscursus ‘Gebed’ en een cursus voor budgetcoaches ‘.
Vanuit Diaconie hebben maandelijks zo’n 10 personen tijdelijke ondersteuning. Voor hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers werken we samen met de interkerkelijke werkgroep AZC Drachten. Naast de noodopvangwoning voor mannen werd in het voorjaar ook een noodopvang voor vrouwen gerealiseerd en zijn er nu minder vluchtelingen geplaatst bij particulieren. Er is een goede samenwerking met de lokale overheid en de IKW (InterKerkelijke Werkgroep). De ontwikkelingen in het sociale domein van de lokale overheid (participatiemaatschappij) beïnvloedt de zorg aan onze leden, maar natuurlijk ook aan mensen buiten onze kerkelijke gemeente. Gemeentezorg werkt mee aan het lokale vrijwilligersbeleid en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de ZorgBuurtSuper. Dit is een initiatief om mantelzorgers te ondersteunen door activiteiten en respijtzorg te bieden. Inmiddels is samenwerking met Woodbrookers gestart en worden er jongeren zondags voor de kerkgang gehaald en teruggebracht door leden van onze gemeente. De wetgeving verandert en regels moeten nageleefd. Helaas heeft dit soms grote gevolgen in persoonlijke omstandigheden, waardoor vaker beroep op onze gemeente wordt gedaan.

Jongeren
Voor jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar kent de Bethelgemeente op deze doelgroep gerichte activiteiten. Zo zijn er eigen Radical-diensten, soms op zaterdag-, soms op zondagavond. Jongeren kunnen deelnemen aan een Discipelschapsjaar, met als onderdelen een onderwijsprogramma (tweewekelijks), deelname in een coachgroep en divers acties. Er zijn aparte huiskringen voor deze leeftijdsgroep onder de naam Focuskringen.

Als onderdeel van de Focuskringen is het LEF-traject gestart waarbij 5 leiders worden opgeleid om nieuwe leiders te kunnen trainen. LEF is een programma vanuit de Navigators dat jeugdleiders helpt om discipelen te maken, die ook weer discipelen maken. Als onderdeel van de Focuskringen is het LEF-traject gestart waarbij 5 leiders worden opgeleid om nieuwe leiders te kunnen trainen. LEF is een programma vanuit de Navigators dat jeugdleiders helpt om discipelen te maken, die ook weer discipelen maken. Ook wordt er jaarlijks een Weekendje Weg georganiseerd.

Tieners
De visie van het Tienerwerk is: ‘In afhankelijkheid van God tieners uitdagen, ondersteunen en toerusten om een discipel van Jezus te zijn’. Deze visie wordt vormgegeven in de volgende activiteiten: Tienerkringen, te weten kringen voor 12-14 jarigen (Discover) en voor 15-17 jarigen (Explore). X-Stream Meetings, dit zijn speciale tienerdiensten die plaatsvinden op de eerste en derde zondag van de maand. SQUARE is een uniek evenement waar maximaal 900 tieners en leiders bij elkaar komen voor ontmoeting, adventures en het ontdekken van de inhoud en invulling van de relatie met Jezus Christus. Life Hurts God Heals, een pastoraal programma voor tieners. Stay Tuned, waarin een groep van voornamelijk volwassenen wekelijks bidt voor het Tienerwerk en voor de tieners. Naast bovenstaande activiteiten waren er ook nog een aantal andere activiteiten en uitjes zoals: (busreis) EO-jongerendag, voetbaluitje SC-Heerenveen, Christmas Dinner, het interkerkelijk jongeren Kerst Event en de gezamenlijke tienerkringavonden.

Kinderen
Op elke zondag morgen is er voor de kinderen van de verschillende leeftijdsgroepen een speciaal kinderprogramma. De kinderen komen bij elkaar in kleine groepen van leeftijdsgenoten. Ook is er een zogeheten groep van Diamanten. Deze groep is bedoeld voor kinderen die een andere benadering vragen vanwege een anders verlopende ontwikkeling. Dit zijn meestal kinderen die op speciaal onderwijs zitten in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar. Er is een Diamantengroep op zondagochtend tijdens de 1e dienst, uitgezonderd de Kinderkerk en gezinsdiensten. Iedere tweede zondag van de maand is er aparte Kinderkerk met spel, zang, videoclip, muziekband, bidden, beeldmateriaal, een spannend verhaal en drama. Een laagdrempelige dienst waarvoor de kinderen hun vrienden en vriendinnen kunnen uitnodigen. Er zijn aparte kinderkerk-diensten voor de categorieën van de groepen 1 & 2 en voor de groepen 3 t/m 8. Onlangs is een weerbaarheidsprogramma voor kinderen vanaf 11 jaar opgestart onder de naam BE1. In dit programma gaan we met kinderen, tieners en opvoeders in gesprek over het maken van bewuste gezonde keuzes op het gebied van zelfbeeld/imago, vriendschappen, media/gamen, risicogedrag en seksualiteit. Dit zijn voor kinderen en tieners onderwerpen waar ze dagelijks mee te maken hebben. PrayStationFamily is een speciaal gebedsmoment waar ouders/opvoeders en kinderen samen komen voor gebed.  Voor de groepen 7 & 8 is er een BE1-weekend geweest in juni 2016.

Tijdens de ochtendsamenkomsten is er ook opvang voor baby’s en kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Bij de crèche worden de kinderen verzorgd en kunnen ze in een rustige, veilige omgeving spelen en slapen. Iedere zondagochtend is er een speciaal peuterprogramma voor de kinderen van 2, 3 en 4 jaar. Tijdens het speciaal voor deze leeftijd aangepaste programma wordt er samen gezongen, gebeden en wordt een verhaal verteld. Ook wordt een knutselwerkje gemaakt. Daarnaast is er voor de kinderen volop ruimte om te spelen.

Onderwijs
De Vrije Baptistengemeente Bethel biedt een onderwijsprogramma aan dat bestaat uit cursussen en studies met een uitgebreide diversiteit. Dit onderwijs wordt om de week verzorgd gedurende 6 avonden in het najaar en 6 avonden in de periode februari-april.
De laatste jaren werden met enige afwisseling onder andere de volgende cursussen aangeboden:
Alpha – Verkenning van het christelijk geloof voor iedereen die geïnteresseerd is in wat het christelijk geloofsleven inhoud.;
Alpha voor senioren;
Als discipel leven;
Aanstekelijk Christen – laten zien en horen wat je gelooft in een stijl die bij je past;
Bijbelstudie over de Psalmen;
Bijbelstudie Oude en Nieuwe Testament;
Grip op de Knip – Wat is de geestelijk waarde van geld en wat is het effect van ons beheer op Gods koninkrijk?;
Gebedscursus – Bidden met anderen in de kracht van de Heilige Geest;
Leven met de Heilige Geest – Hoe Gods Geest werkt in en door jou;
Nieuw Leven *) – Worden als Jezus, een pastoraal herstelprogramma;
Marriage Course – Investeer in je relatie, meer inzicht krijgen in elkaar;
Moeder zijn met hoofd, hart en handen – Ontdekken hoe geweldig moederschap is;
Pre-Marriage course – Voorbereiding op je huwelijk. Getrouwd zijn: hoe doe je dat?
*) Nieuw Leven is een pastoraal herstel programma.

Programma/diensten, Techniek en Muziek
In de zondagochtendsamenkomsten ligt de nadruk op geloofsopbouw. De samenkomsten worden gevuld door samenzang, gebed, mededelingen en prediking uit Gods woord. De woordverkondiging is bedoeld om de gelovigen te bemoedigen, te vormen, te troosten en te corrigeren. De prediking neemt een belangrijke plaats in tijdens de diensten van de Bethelgemeente. Periodiek zijn er diensten met een speciaal karakter, zoals diensten waarin het Avondmaal wordt gevierd, Doopdiensten en Zendingsspecials.

De avondsamenkomsten, die veel gasten trekken, hebben iedere week een andere inhoud. De volgende soorten diensten worden met enige regelmaat georganiseerd: Praise-avonden, bijna iedere eerste zondag van de maand is er een worship night. De benaming zegt het reeds: een avond om te aanbidden. Onder begeleiding van één van de muziekteams wordt er een avond lang gezongen, soms uitbundig, soms ingetogen. Een korte meditatie biedt een rustpunt in de avond, waarbij Gods woord gelezen en overdacht wordt. Opwekkingsdiensten, diensten met aandacht voor genezing, bevrijding en herstel. Na een inleidende prediking, eventueel met getuigenissen van vorige opwekkingsdiensten, is er ruime gelegenheid voor iedereen om voor zich te laten bidden. Thema-avonden, op zo’n avond wordt een thema behandeld. Dit kan variëren van ‘Schepping en evolutie’ tot ‘de wederkomst van de Here Jezus’. Het thema wordt niet zo zeer in de vorm van een preek als wel als lezing gepresenteerd. Uiteraard wordt wel elk thema vanuit bijbels gezichtspunt benaderd. Vaak worden bekende sprekers uitgenodigd om een bepaald onderwerp te belichten. De thema-avonden zijn leerzame avonden en door de variatie is er gedurende ieder seizoen voor elk wat wils. Vrouwenspecials, ‘gezelligheid met een boodschap’, zo zou je de vrouwenspecials het beste kunnen omschrijven. Naast een maaltijd, waarvoor iedereen een (eetbare) bijdrage meeneemt, is er altijd een toespraak, waarin het leven met Jezus Christus van iedere dag aan de orde komt.

Samenkomsten worden technisch ondersteund door verschillende teams van technici. Hierbij valt te denken aan licht, geluid, cameraopname en regie. De samenkomsten in de grote zaal, de Voorhof, worden maandagavond online geplaatst op de Mediaspeler op onze website www.bethel.nl. De samenkomsten worden muzikaal ondersteund door muziekteams (bands en zangleiding). Aanbidding door middel van zang en muziek is een wezenlijk onderdeel van de samenkomsten. Dat geldt voor alle samenkomsten en alle leeftijdsgroepen. Voor de voorbereiding van deze samenkomsten en activiteiten zijn aparte programmateams actief, die ook de zorgdragen voor de coördinatie, regie van de samenkomsten en activiteiten zelf.

Zending
Sinds september 2013 richt de Vrije Baptistengemeente Bethel zich voor wat betreft haar zending-ondersteunende activiteiten op het 10/40-raam: het gebied in de wereld waar de meest met het Evangelie on-bereikte bevolkingsgroepen wonen. Dit is tevens het gebied waar in deze wereld de allerarmsten wonen. De Bethelgemeente heeft in dit verband relaties met een aantal zendingsorganisaties verder ontwikkeld.

8. Financiële verantwoording

De Vrije Baptistengemeente Bethel is in 2014 overgegaan van een gebroken boekjaar (lopend van juli tot en met juni) naar een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. De begroting wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarvergadering van de bij de gemeente aangesloten leden. De Bethel-boekhouding wordt door de Bethelgemeente zelf gevoerd in het boekhoudpakket Exact. In 2014 heeft de Bethelgemeente in afstemming met de Belastingdienst met terugwerkende kracht uitvoering gegeven aan de nieuwe BTW-regels en aangifteplicht voor kerkgenootschappen.

Staat van Baten en Lasten 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 (in Euro’s)

Begroot

2021

Rekening

2020

Rekening

2019

BATEN
Opbrengsten uit bezittingen        23.200       24.940       25.067
Bijdragen kerkleden  1.635.300  1.675.661 1.721.700
________ ________ ________
Totaal baten 1.658.500 1.700.601 1.746.767
LASTEN
Personeelskosten    899.350     833.379    841.682
Bijdragen aan ander organen binnen de kerk      65.450       23.700      61.060
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)      83.240       81.340     78.948
Lasten overige eigendommen en inventarissen    226.250      247.110    245.215
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente    380.825      511.226    518.378
________ ________ ________
Totaal lasten 1.655.115 1.696.755 1.745.283
Jaarresultaat         3.385          3.846          1.484

Toelichting

De staat van baten en lasten is grotendeels opgemaakt conform het ‘standaard formulier publicatieplicht kerkgenootschappen’, waarbij onder de post ‘bestedingen pastorale beroepskrachten’ alle personele kosten van de kerkelijke gemeente zijn verantwoord.

De jaarrekening 2020 is goedgekeurd in een online gemeentevergadering op donderdag 17 juni 2021.
– De leden van de Bethelgemeente dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente.
– De Bethelgemeente ontvangt geen overheidssubsidie.
– Bijdragen van leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen en collecten.
– Personeelskosten betreffen de personele kosten van de voorganger en betaalde medewerkers (14,3 fte’s) en ingehuurd personeel.
– Overige kosten betreffen kosten van gemeenteactiviteiten, algemene kosten en uitgaven zending.
– In 2021 is een project gestart voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gebouw aan de Bolder 75. De totale investering is begroot op € 345.000,- incl. BTW).