Gebed

Gebedsdag: Bidden en Vasten – 28 januari 2024

In de ochtenddienst spreekt Ludy Fabriek over bidden & vasten. Er is opnieuw gelegenheid om een eigen persoonlijk gebedsbriefje in te vullen en opgevouwen in een box bij de uitgang te doen. Deze briefjes worden niet door iemand anders gelezen, maar tijdens de gebedsmiddag in een grote schaal opgedragen aan onze Heer. Daarna worden de briefjes vernietigd.

‘s Middags is er gelegenheid om samen te bidden voor heel veel taakgebieden zoals: Israël, de vervolgde kerk, onderwijs, programma zondagse diensten, kringen, beheer, zending, kinderwerk, tiener- en jongerenwerk, gemeentezorg, de leiding van de gemeente, communicatie, financiën, muziek en techniek. Indrukwekkend toch? Je kiest elk half uur voor een andere taakgebied.

In de Binnenkamer is er gelegenheid om voor jezelf te laten bidden. Tussendoor blijft Plexat open en is er doorlopend muziek.

De dag wordt afgesloten met een heerlijke linzen-vasten soep.

 • Wanneer: zondag 28 januari van 15.30 tot 18.30 uur
 • Plaats: Plexat

Ook wanneer je nog nooit een gebedsdag bezocht hebt, wees welkom. Je hoeft niet hardop te bidden als je dit niet wil. Jouw aanwezigheid wordt gewaardeerd.


Gebedspunten

Gebedspunten voor Israël

 • Dat we als broers en zussen van de Bethelgemeente het komende seizoen volharden in het zegenen van Israël. En door ons bewust te zijn van de familie- relatie met Israël betrokken zijn en blijven bij de vele Bijbelse opdrachten die aan ons zijn gegeven (gebed, dienen, troosten, etc..).

Jesaja 62: 6 Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust.

Ruth1:16 Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.

Romeinen 11: 11  Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.

 • Geestelijk herstel van Israël, Gods oogappel. Dat hun geestelijke ogen worden geopend voor Jezus/Yeshua de Messias.

Ezechiël 36:27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

 • Veiligheid intern en extern voor Israël i.v.m. o.a. terreur/ oorlogsdreiging van Iran, Hezbollah, Hamas .

Jesaja 54: 17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren.

 • Terugkeer van het joodse volk uit alle landen naar Israël (Aliya). 

Jesaja 43: 5 Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.

 •  Jeruzalem, Judea en Samaria .

Jeruzalem is Gods woonplaats en Judea en Samaria zijn het bijbelse hartland de bergen van Israël.        Joel 3:17   Ezechiel 35 en 36

Gebedspunten voor de vervolgde Christenen

‘Ik geloof dat gebed de sleutel is. Het is net zo belangrijk als zuurstof, zonder kunnen we niet ver komen’, zegt Youssef Jakob uit Algerije.
Gebed voor de christenen die hier zo onder te lijden hebben en ook dat die strijders tot bekering mogen komen.

 • Ieder jaar brengt Open Doors een lijst met  namen van 50 landen uit waar de christenen het ergst vervolgd worden. Dit jaar staat weer Noord Korea op nr.1.
 • Laten we bidden voor onze broeders en zusters in Noord Korea, die al zo lang lijden onder het vreselijke regiem van Kim Jong-un.
 • Voor de mensen die daar lijden in die helse  strafkampen, soms hele gezinnen ook met kinderen die opgepakt worden wanneer ontdekt wordt dat ze christen zijn.
 • Dat er een einde mag komen aan dit bewind en de leiders tot bekering mogen komen. Ook gebed voor het werk van Open Doors in dit zo gesloten land.
 • Wereldwijd kan 1 op de 7 Christenen zijn geloof niet in vrijheid beleven. Bid voor deze broeders en zusters dat ze kracht en sterkte mogen ontvangen in hun situatie.
 • Gebed ook voor Pakistan, Colombia en Libië waar christenen zwaar vervolgd worden. Het belangrijkste dat ze je vragen om hen te steunen? Bid. 
 • Gebed voor de landen in Afrika waar het geweld tegen christenen zo erg toeneemt. Er zijn veel strijdgroepen actief die de christenen op een gewelddadige manier uit hun dorpen verjagen, hun huizen in brand steken, mensen vermoorden.
 • Gebed voor de kinderen van christelijke ouders die op school buitengesloten worden en slechte cijfers krijgen omdat ze christen zijn.
 • Open Doors organiseert bemoedigingsweken waar christenouders en hun kinderen op een veilige plek samen kunnen komen, zodat ze opgebouwd worden in hun geloof en de kinderen ook weer nieuwe moed krijgen en  dat ze merken dat de Here Jezus altijd bij hen is ook op school wanneer het moeilijk is.

Gebedspunten voor Onderwijs

 • Bid voor een verlangen bij ieder lid en gast om steeds meer te willen leren uit Gods Woord.
 • Bid voor een groeiend verlangen in onze gemeente om door een cursus toegerust te worden.
 • Bid dat de docenten met enthousiasme en liefde voor de Heer hun lesstof delen. 
 • Bid dat het onderwijs bij alle leeftijden mag bijdragen tot groei naar volwassen en evenwichtige gelovigen.

Gebedspunten voor Programma

 • Bid dat er elke zondag diensten zijn voor kids, tieners en volwassenen en we samenkomen als gemeente. Als broers en zussen God aanbidden en elkaar bemoedigen.
 • Bid dat we als gemeente door de Heilige Geest geleid en geïnspireerd worden in onze bediening en dat dit tot opbouw is tot de Heer en zijn gemeente.
 • Bid voor al de komende diensten in het nieuwe seizoen. Dat God door de (gast)sprekers heen zal spreken. Dat mensen naar ziel, geest en lichaam aangeraakt zullen worden door Gods Woord en Geest. Dat we Gods grootheid mogen zien in de zondagse diensten!
 • Gebed voor het programmateam en createam om de diensten met de zegen van de Heer voor te bereiden tot opbouw van zijn gemeente en kerk. Samen met alle andere collega’s om de gemeente te dienen van jong tot oud, van klein tot groot.
 • Bid voor inspiratie om de diensten inhoud en vorm te geven in aanbidding, gebed en woordverkondiging. Dat altijd de Heer centraal staat.

Gebedspunten voor de Kringen

 • Bid dat de kringen veilige plaatsen mogen zijn waar veel vrijmoedigheid is om je geloofsleven met elkaar te delen.
 • Bid dat er openheid mag zijn voor nieuwkomers op de kring.
 • Bid dat steeds meer leden het verlangen mogen krijgen om naar een kring te gaan.
 • Bid dat de kringen stuk voor stuk mogen groeien in diepgang met elkaar en met de Heer.

Gebedspunten voor Beheer en Dienstverlening

 • Dank voor alles wat de afgelopen tijd is gerealiseerd. Dat we de nieuwe klimaatinstallaties in gebruik mochten nemen.
 • Dank voor alle personen die zich inzetten binnen de taakgroep. Bid voor verbondenheid en omzien naar elkaar, zodat we hechte teams, kringen en gemeente zijn.
 • Bid voor voldoende vrijwilligers die bijdragen. Met name in de schoonmaak en bij het beheer op zondag is een tekort. Dat mensen zich geroepen of aangesproken gaan weten/voelen om zich in te zetten voor Zijn gemeente. 
 • Bid dat we, in de huidige en komende tijd, veilig kunnen blijven samenkomen als gemeente in ons kerkgebouw.
 • Wees dankbaar voor alles wat de Heer ons geeft en heeft gegeven, als gemeente Bethel. Dat dit bijzonder blijft en niet gewoon wordt. Laten we de Heer hiervoor danken en prijzen.
 • Er komen regelmatig externe organisaties voor een samenkomst of vergadering in ons gebouw. Bid dat we alle bezoekers op de juiste manier benaderen, zodat ze de Liefde van Jezus mogen ervaren in onze gastvrijheid.
 • En ook voor alle bezoekers van de diensten. Dat mensen onder de indruk mogen raken/blijven van Gods Goedheid en Genade en dat zij een hechte relatie mogen hebben/ontwikkelen met onze Heer.
 • Dat de BethelShop en BethelBieb tot Zegen mogen zijn met al hun activiteiten. Dat het evangelie ook verspreid mag worden hierdoor.

Gebedspunten voor Zending

 • Dank en bid dat de naam van de Here Jezus groot wordt gemaakt over de hele wereld en dat de Heilige Geest over ons komt en ons – Bethelleden- kracht geeft om van de Here Jezus te getuigen in ons eigen dorp, in Friesland, Nederland, Europa en tot aan de uiteinden van de aarde.
 • Dank en bid voor al de zendingswerkers (lange en korte termijn) van de gemeente. Dat ze Gods liefde en leiding ervaren in hun werk in hun gastland. Voor bescherming, gezondheid en Gods voorziening, vreugde en visie. Liefde voor de mensen waaronder ze werken. (Familie Cnossen, Familie Koopman, Marijke Kuo, Familie Goldberg, Theo en Ria, Klaas en Anna, Salim en Tehmina, Nibu Yhome en Ricky en Mia (opvolger van Ronald Lepez), Familie de Puyt, Joya Storm, Kevin Rozema, Naomi en Thabo Mnguni, Mathijs Akkerman, Mirte van den Berg, Sanne Nicolai)
 • Dank en bid voor al de kinderen van onze zendingswerkers die in een ander land en andere cultuur opgroeien. Dat zij zich daar thuis en veilig voelen. Dat zij een relatie met de Here Jezus opbouwen.
 • Dank en bid voor alle Thuisfrontteams van de zendingswerkers, zij vertegenwoordigen de zendingswerkers hier in Nederland en helpen in de zaken die nodig zijn. Dat zij enthousiast het werk voor de zendingswerkers kunnen doen. Dat er een optimale communicatie is met de zendingswerker.
 • Dank en bid voor de aandacht voor zendingswerkers binnen de huiskringen. Dat de huiskringen een leuk contact hebben met de zendingswerkers en dat ze er voor elkaar zijn!
 • Dank en bid voor het kernteam van het zendingswerk. Dat ze Gods wijsheid, creativiteit en leiding ervaren om een levendig, bruisend zendingswerk in de gemeente te creëren.
 • Dank en bid voor het OM Project in Pakistan. Dat zij door evangelisatie en maatschappelijke hulp de mensen in de provincie Sanghar mogen bereiken. Bid ook dat ze binnenkort weer een nieuw dorp op kunnen starten. 
 • Dank en bid voor alle particuliere zendingsinitiatieven binnen de gemeente.
 • Bid voor de voorbereidingen van de zomeracties van World Servants  naar  Panama
 • Dank en bid dat we gemeentebreed een warm hart voor zending hebben.

Gebedspunten voor Kinderwerk

Wij roepen de Heer op:

 • dat ouders het belang inzien van serieuze geloofsopvoeding en dat we elkaar daarvoor nodig hebben (kerk en gezin samen).
 • dat ouders investeren in hun relatie met elkaar, hun kinderen en de Heer en trouw komen naar Zijn gemeente.
 • dat ouders de Maak ze sterk training trouw gaan volgen gelijktijdig aan het BE1 programma van hun kind.
 • dat zich nog veel nieuwe enthousiaste medewerkers mogen gaan melden om alle zondagen volledig kinderwerk aan te kunnen bieden.         
 • dat kids persoonlijk gaan kiezen om Jezus te volgen en dat het levens veranderend en van eeuwigheidswaarde zal zijn.

Wij willen de Heer danken voor:

 • alle enthousiaste en toegewijde kinderwerkers die trouw en met heel hun hart er op zondag voor de kinderen zijn.
 • het geweldige, inhoudelijke en creatieve onderwijs toegespitst op de verschillende leeftijdsgroepen (onderwijsleerlijn)
 • voor ons gebouw, alle ruimtes en de materialen die we kunnen kopen om het onderwijs te ondersteuning met verwerkingen

Gebedspunten voor Tienerwerk 

 • Dank voor de trouwe inzet van alle vrijwilligers in het Tienerwerk. 
 • Dank voor het werk van de Blijde boodschap in de levens van de tieners, door de jaren heen in Bethel.  
 • Dank voor de tieners die worden bereikt met het evangelie door tienerkringen, Meeting Nights, Square en X-stream.  
 • Bid dat tieners staande mogen blijven in hun geloof, vast vertrouwend op de enige levende God die bevrijd, opricht en hersteld. 
 • Bid dat alle vrijwilligers moed blijven houden en van harte bereid zijn om te dienen in alle omstandigheden.
 • Bid dat er ook voor de laatste 2 tienerkringen nog leiders gevonden mogen worden om dit seizoen toch nog samen kunnen te komen.   
 • Bid voor eenheid in de gemeente, zodat we samen om onze tieners heen kunnen staan en een nieuwe generatie toerusten als discipelen van Hem.  
 • Bid dat meer tieners geraakt worden door Zijn blijde boodschap en daardoor radicaal voor Hem kiezen en zich blijven verdiepen in Zijn Woord.  
 • Bid voor mogelijkheden en initiatieven waarbij tieners elkaar (in de gemeente) kunnen ontmoeten en samen zoeken naar de Heer. 

Gebedspunten voor Jongerenwerk 

 • Dank voor een mooie start van dit seizoen waarin jongeren gevoed, opgebouwd en geraakt werden door de Heer.  
 • Dank voor de nieuwe en frisse ideeën die gaandeweg het seizoen zijn ontstaan voor onder andere onderlinge verbinding in het jongerenwerk.  
 • Dank voor de intensieve samenwerking tussen Tiener- en Jongerenwerk, waardoor de verbondenheid tussen tieners en jongeren is gegroeid.   
 • Bid om zegen dat de ideeën die er zijn voor het jongerenwerk tot uitvoering mogen komen en dat Jezus daarin verhoogd zal worden.  
 • Bid dat er door het jongerenwerk heen meer verbinding mag ontstaan in de gemeente, waarin Jezus gedeeld mag worden en we elkaar aansporen tot het volgen van Jezus.  
 • Bid dat de huidige teams uitgebreid mogen worden met gemeenteleden die hart hebben voor jongeren.  
 • Bid dat dit seizoen een herijking mag zijn voor het jongerenwerk en dat de Heer de juiste mensen op de juiste plek brengt in het jongerenwerk.  
 • Bid voor het weekend weg naar Texel wat eind maart zal plaatsvinden voor jongeren. Dat ze mogen groeien in eenheid en Hem beter mogen leren kennen.
 • Bid ten slotte dat Gods zegen zal rusten op de teams die er zijn in het jongerenwerk en in de gemeente. 

Gebedspunten voor Gemeentezorg

 • Dank voor de honderden vrijwilligers binnen Gemeentezorg. Bid voor een zegen over hun werk en dat God nieuwe mensen zendt; mensen met tijd.
 • Bid voor budgetcoaches, mensen met affiniteit met dit werk.
 • Dank voor alle hulp die gegeven en aanvaard wordt. Bid dat mensen hun schroom overwinnen en toch de stap durven nemen om hulp te vragen.
 • Bid voor extra bezoekers voor ouderen en zieken
 • Bid voor de nabijheid van God in het ziek-zijn en het oud-zijn
 • Bid voor betrokkenheid van gemeenteleden om ook zonder taak eens naar ouderen en zieken om te zien.
 • Bid voor de aandacht voor rouwenden door middel van lotgenoten en omtinkers en bid voor nieuwe leden van het Rouwteam.
 • Dank voor de toename van de nazorg gebedsmedewerkers in de Voorhof. Bid voor het gebedswerk binnen Bethel. Dat we een gemeente zijn die overtuigd is van de kracht van gebed en dat ook uitwerkt. Dat we een gemeente zijn die geniet van het praten met de Here God.

Gebedspunten voor de Wegwijzers

 • Een aantal asielzoekers die Bijbelstudie krijgen en naar de Bethel gaan hebben (nog) niet de keuze voor Jezus gemaakt en zijn zoekende. Bidt dat Jezus zichzelf bekend wil maken aan hen
 • We merken dat er ook strijd is en dat er aanvallen zijn vanuit de geestelijke wereld. Bidt dat de asielzoekers de Geestelijke wapenrusting dragen. Bidt om bescherming
 • De procedures waar de vluchtelingen in zitten duren vaak lang en dat geeft een lange periode van onzekerheid. Mogen ze blijven of moeten ze terug. Bidt om vrede en rust, maar ook om wijsheid.

Gebedspunten voor de leiding van onze gemeente

 • Dank voor Jacob Folkerts, Theo Struijs, Jacob Visser en Sije van de Ploeg, bid voor bescherming van hen en hun families, voor wijsheid, kracht en sterkte om de gemeente te leiden.
 • Bid voor wijsheid en inzicht bij het managementteam. Dat zij op een liefdevolle, Bijbels verantwoorde manier en vol passie voor de Here God leidinggeven aan de gemeente.
 • Dank dat de leiding en de gemeente echt bij het Woord van God blijft. Bid dat we leven in totale overgave aan de Here Jezus Christus.
 • Dank en bid voor de eenheid bij de oudsten, taakgroep leiders, in dienst zijnde medewerkers, de gemeente en dat de Heilige Geest doorgaat met Zijn onbegrensde en ondoorgrondelijke werk. Dat we vol vreugde, rust en in Zijn vrijheid Zijn werk mogen doen.
 • Bid ook voor Tjallina den Heijer en Jacob Visser (en zoveel andere zieken!) dat God hen geneest, maar sowieso in hun ziek-zijn toch tot Zijn eer mag komen.
 • Dank God voor al de vrijwilligers binnen Bethel, die de Here God dienen door hun trouwe toewijding aan Hem.
 • Bid voor bescherming van al onze gemeenteleden naar ziel, geest en lichaam. Dat er geen calamiteiten zijn. Dat er een engelenwacht om ons heen staat (Psalm 91).

Gebedspunten voor Communicatie

 • Bid voor de juiste communicatiemiddelen, zodat we mensen mogen bereiken die de Heer nog niet kennen.
 • Bid dat mensen hun passie en talent voor media en communicatie inzetten binnen de taakgroep Communicatie.
 • Bid voor een goede gezondheid van hoofd en medewerkers Communicatie.
 • Gebed voor activering van tieners en jongeren om de social media te gaan oppakken.
 • Gebed voor talenten die op het gebied van video en editing zich beschikbaar gaan stellen
 • Dat ook het komende jaar alles mag lopen zoals U het bedoeld hebt en niet zoals wij het willen.
 • Dank voor het feit dat God ons gebruikt met al onze gaven die we van Hem ontvangen hebben.
 • Dank voor alle broers en zussen binnen de taakgroep Communicatie die zich inzetten voor de gemeente.
 • Dank voor de rijkdom die God onze gemeente heeft gegeven, waardoor we bijzondere dingen kunnen doen tot eer van Zijn naam!

Gebedspunten voor Financiën

 • Dank dat we blijvend de financiële positie een enorme zegen ervaren.
 • Dank dat we gezegend zijn met al de mensen die trouw hun bijdrage geven.
 • Dank voor een aantal bijzondere eenmalige giften van zowel leden als gasten.
 • Bid dat de financiële actie aanslaat zodat wij als gemeente de gestegen lasten samen kunnen dragen
 • Bid voor het realiseren van de financiële doelstellingen van alle taakgroepen.
 • Bid dat er genoeg vrijwilligers mogen komen om veranderingen in de financiële administratie te realiseren

Gebedspunten voor Muziek

 • Verantwoordelijk  en sterk geestelijk leiderschap binnen Bethelmuziek.
 • Een koordirigent voor het kinderkoor Fjoer.
 • Dankpunt voor meer eenheid in de muziekteams.
 • Dankpunt voor het al groeiende leiderschap binnen muziek
 • Nieuwe creativiteit in liederen & muziek.
 • Voor een diepe honger naar Jezus voor alle muzikanten en zangers.
 • Alle open posities binnen muziekwerk seizoen zullen worden gevuld (50 vacatures)
 • Dat de gemeente dusdanig geleid wordt in aanbidding, dat mensen nog meer bewust woorden van wie God is door liederen heen
 • Nieuwe aanbiddingsleiders met een hart gericht op God en dienstbaar aan de gemeente

Gebedspunten voor Techniek

 • Dank de Here God voor de medewerkers van taakgroep Techniek. Zij steken ontzettend veel tijd in de uitzendingen van programma’s. Bid dat zij Zijn kracht en sterkte ervaren. Bid voor Zijn zegen!’
 • We hebben een chronisch tekort aan (kundige) technici, roosters zijn moeilijk of onmogelijk goed rond te krijgen met de vrijwilligers die we hebben. Bid de Heer voor een oplossing van dit probleem!
 • Dank dat we inzicht en wijsheid mogen ontvangen en krijgen voor het behouden en verbeteren van alle diensten die wij bieden.
 • Dank de Here God voor de rijkdom aan materialen die we binnen Bethel hebben om mensen op een eigentijdse manier over de Here Jezus te vertellen (beamers, tv-schermen, camera’s, geluidsboxen etc.).
 • Bid daarnaast ook dat de materialen heel lang mee mogen gaan, omdat de meeste apparaten tweedehands zijn. In Deuteronomium 29:5 staat dat door de zegen van de Here, de kleren en schoenen die de Israëlieten in de woestijn aanhadden niet versleten of kapotgingen. Bid dit ook, dat de apparaten niet kapotgaan of verslijten.
 • Techniek ondersteunt de vele manieren van de verkondiging van het Woord. Bid de Here om Zijn zegen over alle aspecten van de techniek (camerawerk, lichten, geluid, schermen etc.)