“Vrijheid”

(scroll down for English translation)


Cursus “Freedom in Christ” voor asielzoekers

De cursus Freedom in Christ is in principe voor elke christen, maar voor de asielzoekers is deze aangepast om beter aan te sluiten bij de doelgroep. Je kunt meedoen als je nog maar net de keuze gemaakt hebt om Jezus te volgen, maar ook als je al lang christen bent. Voor hen die groeien, tot hen die het gevoel hebben vast te zijn gelopen.

De cursus is bedoeld om je te helpen om:

  • Door te breken naar een grote mate van geestelijke volwassenheid
  • Gebieden van misleiding die je groei belemmeren te ontdekken
  • Persoonlijke en geestelijke conflicten op te lossen
  • Strategieën te leren om je denken te vernieuwen en vrij te worden van negatieve gedachten en verkeerde gedragspatronen.

De cursus gaat niet over hoe je je gedraagt, maar over hoe je gelooft. Het is tenslotte zo, dat christus ons al vrijgemaakt heeft (Gal. 5:1) en ons alles wat we nodig hebben al heeft gegeven (2Petr. 1:3). Het voelt alleen niet altijd zo.

Veel mensen voelen wel aan, dat ze voor God nog niet hun volle vermogen om te ontwikkelen bereikt hebben. Misschien zit je vast in je zonden uit gewoonte, negatieve gedachten, angsten, niet vergevingsgezindheid of veroordeling. Maar toch wil je graag groeien en volwassen worden. Deze cursus zal je helpen om je de waarheid van je nieuwe identiteit in Christus eigen te maken, je leren hoe je de misleiding van de vijand kunt ontmaskeren en weerstaan, en je te helpen om verder te gaan. Het is geen ‘snelle oplossing’ maar het zal waarschijnlijk een enorme verandering in je leven als christen teweeg brengen.

De cursus bestaat uit 13 delen en is gratis. Elke vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in lokaal 1.4. Start 13 september.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Stuur een e-mail naar wegwijzers@bethel.nl.


“Freedom”

Course “Freedom in Christ” for asylum seekers

The course Freedom in Christ basically for every Christian, but for asylum seekers this course has been adapted to the target group for a better match. You can join if you have made the choice to follow Jesus, but also if you have been a Christian for a long time. It is for those who want to grow, to those who feel stuck.

Why take part in this course?

  • Break through to spiritual maturity and bear fruit
  • Uncover areas of deception
  • Resolve personal and spiritual conflicts
  • Break free from negative thinking

The course is not about your behaviour, but about how you believe. Christ already did set us free (Gal 5:1) and He gave us everything we need (2 Pet. 1:3). But it doesn’t feel always that way.

Many people feel that they have not yet reached their full capacity for development before God. Maybe you’re stuck in your sins out of habit, negative thoughts, fears, unforgiveness, or judgement. But still you want to grow and be mature. This course will help you to internalize the truth of your new identity in Christ. It teaches you how to expose and resist the enemy’s deception, and it will help you to move on. It is not a ‘quick solution’ but it will probably make a huge change in your Christian life.

The course is in 13 sessions and it is free. Every Friday morning from 10:00 to 12:00 in room 1.4, starts on 13. of September.

If you have questions, you can send an email to wegwijzers@bethel.nl.