Verantwoording zingen in de kerk

Verantwoording Bethelkerk zingen in de kerk 

De Leeuwarder Courant kopt op de voorpagina van de krant van zaterdag 3 oktober 2020: Bethelkerk weet het zeker: wij gaan zondag zingen! Dit naar aanleiding van een artikel verderop in de krant waarin een journalist informatie geeft over de keuzes die kerken maken om al dan niet te zingen tijdens kerkdiensten. Hij refereert  in dat artikel aan een advies van de classis Friesland van de PKN en stelt vervolgens dat de Bethelkerk tegen dit advies in toch wil gaan zingen. Vervolgens worden op de Facebook pagina van de LC diverse negatieve classificaties over de Bethelkerk geplaatst.   

De feiten 

Er worden in de Vrije Baptistengemeente Bethel, zoals in veel kerken sinds 1 juli zondagochtend diensten gehouden met een beperkte groep aanwezigenOp enige moment is besloten dat er ook weer gezongen kon worden. De wijze waarop een en ander is besloten en wordt vormgegeven is te allen tijde in lijn met de overheidsmaatregelen en de noodverordening van de veiligheidsregio Friesland. Bij onduidelijkheden of vragen heeft Bethel diverse malen advies ingewonnen bij gemeente Smallingerland, de GGD en mensen die ter zake kundig zijn. Bethel heeft in de afgelopen periode ook haar deuren open gezet voor scholen en andere organisaties, die door de veiligheidsmaatregelen ruimtegebrek hadden.  

De bewuste journalist heeft vrijdag 1 oktober een gesprek gehad met een woordvoerder van Bethel, waarin hij geïnformeerd is over de afwegingen die we momenteel maken ten aanzien van de vraag of er nog gezongen kan worden in de zondagochtenddienst. De conclusie was tot nu toe dat dat kon gelet op het aantal bezoekers (maximaal 300) t.o.v. de grootte van de zaal (tussen de 1.700 en 1.800 zitplaatsen), ventilatie en bewuste gekozen ruimere afstanden tussen bezoekers dan de vereiste 1,5 meter. Dat past niet alleen binnen de overheidsmaatregelen en de noodverordening Friesland, maar is ook gebaseerd op risico-inschattingen van deskundigen. Bethel is daarbij niet doof voor discussies die er momenteel plaatvinden. Elkaar tegensprekende geuite meningen van experts maken zorgvuldige afweging overigens niet eenvoudig. Keuzes worden voortdurend getoetst op nieuwe inzichten.   

PKN-advies classis Friesland 

Het PKN-advies van classis Friesland is een intern advies gericht aan de PKN-kerken in Friesland. Hoe luidt dit advies?       

Enkele citaten: 

Kerkdiensten kunnen nog altijd worden gehouden onder de voorwaarden zoals die al golden, maar nieuw is dat dringend geadviseerd wordt om niet meer samen te zingen. Dat staat in een advies dat gisteren bekend is gemaakt. 

 

Kerkenraden moeten zelf uiteindelijk de afweging maken of zingen in hun kerkgebouw verantwoord is of niet. Wanneer er toch gemeentezang zal plaatsvinden, is het advies dit  met strikte inachtneming van de richtlijnen  alleen te doen in de regio’s waar sprake is van risiconiveau 1 ‘waakzaam’. 

 

In de regio’s waar sprake is van risiconiveau 2 ‘zorgelijk’ en risiconiveau 3 ‘ernstig’ is het advies van de Werkgroep zingen in de kerk om geen gemeentezang te laten plaatsvinden. 

 

In Fryslân is nog sprake van risiconiveau 1 (waakzaam). Toch adviseert de Classis Fryslân ,,om voorlopig niet samen te zingen”, aldus classispredikant Wim Beekman. De Classis Fryslân meent dat dit noodzakelijk is, omdat dan sowieso voorkomen wordt dat samenzang tot meer besmettingen leidt. ,,Daarom adviseren wij geen gemeentezang nu, en als u besluit toch te zingen dan enkel zolang Fryslân op risiconiveau 1 zit. En dat kan zo veranderen.” 

Pagina-einde 

Samen verantwoordelijk 

Bethel weet zich samen met alle burgers van Nederland de overheid, andere kerken, instanties, organisaties, bedrijven, etc. in gezamenlijkheid mede verantwoordelijk voor het tegengaan van verspreiding van het COVID-19 virus. Het RIVM stelt dat de tweede golf waarschijnlijk met name veroorzaakt door jongeren die het virus na hun vakantie in Zuid-Frankrijk of Spanje hebben meegebracht naar Nederland. Hoe het ook zij, de tweede golf is in grote delen van Nederland een feit. De burgers van Nederland hebben zich in gezamenlijkheid daartoe te verhouden. Daarin worden afwegingen gemaakt, ook door Bethel. Afwegingen en keuze worden voortdurend getoetst en bijgesteld waar nodig. Waar deze keer Bethel een ander besluit heeft genomen dan wat de voorzitter van PKN-classis Friesland aanbeveelt kan de komende week anders zijn. Bethel verzet zich echter tegen het beeld dat door gekozen bewoording in het artikel kan ontstaan. Er is niet tegen een advies ingegaan. In de eerste plaats is het advies niet aan Bethel gericht, maar het advies biedt ook voor PKN-kerken ruimte voor een andere keuze. Het risiconiveau voor Friesland is nog steeds 1, (waakzaam). Weet Bethel het zeker? Nee, wel heeft Bethel op basis van zorgvuldige afwegingen en ruim binnen de kaders van de overheidsmaatregelen en adviezen een keuze gemaakt. Het negatief ‘framen’ van dat besluit helpt niet. ‘Blamen’ helpt nog minder.

Bethel wil op een verantwoorde bijdragen aan beperking van de risico’s op besmetting met Covid-19. Bethel heeft dat gedaan en zal dat blijven doen.