Leiderschap

Raad van Oudsten

De gemeente wordt bestuurd door de Raad van Oudsten. Zo geeft artikel 5 van de statuten invulling aan het nieuwtestamentische principe van ‘gezamenlijk leiderschap’ (Hand 15).

De Raad bestaat uit:

  • Management Team (voorganger en manager Beleid & Organisatie), verantwoordelijk voor de -dagelijkse- aansturing van de taakgroephoofden en functioneert als dagelijks bestuur;
  • Toezichtoudsten, belast met toezicht en toetsing op het functioneren van het MT en correct toepassen van statuten en Huishoudelijk Reglement (maken geen deel uit van één van de drie andere oudstecolleges);
  • Bestuurlijk Oudsten, verantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de financiën van de verschillende taakgroepen, dragen zorg voor de werknemers die in dienst zijn van de gemeente en zien toe op goed personeelsbeleid;
  • Oudsten Zorgbeleid, formuleren het pastoraal beleid in de gemeente. Daarnaast is elke Oudste Zorgbeleid belast met de toerusting van een aantal Pastoraal Oudsten;
  • Pastoraal Oudsten (zorg voor de huiskringen), dragen de verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg binnen de huiskringen. Elke Pastoraal Oudste stuurt een aantal huiskringen aan. Tevens voeren de Pastoraal Oudsten doop- en toetredingsgesprekken met nieuwe leden en zijn aanspreekpunt voor ouders die hun kind(eren) willen laten opdragen en voor leden die ziekenzalving aanvragen.

 

Fulltime en parttime medewerkers in dienst

Tussen 1991 en 1998 werd de leiding van de gemeente ondersteund door een tweede voorganger. Ds. H. Bakker en ds. J. Jansen vervulden deze functie. Vanaf juli 1999 werd een pastor in dienst van de gemeente aangesteld.

Tegelijkertijd met de verhuizing naar het industrieterrein besloot de Raad van Oudsten met een nieuwe structuur te gaan werken: verschillende, betaalde, medewerkers werden aangesteld. In februari 2001 kwamen 4 coördinatoren voor 4 verschillende taakgebieden in dienst. Anno 2013 zijn de hoofden van de taakgroepen vrijwel allemaal betaalde krachten. Een taakgroephoofd stuurt de dagelijkse werkzaamheden aan, geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor een taakgroep. Ook het Management Team is in dienst van de gemeente.

In 2015 kent de Bethelgemeente 26 parttime of fulltime betaalde medewerkers. Niet allemaal in het leiderschap, maar ook ondersteunend aan het leiderschap. Daarnaast zijn er verschillende niet betaalde parttimers, die vele uren per week werkzaam zijn in de gemeente. Maar het overgrote deel van het werk wordt verzet door de talloze, de honderden, vrijwilligers: gemeenteleden die hun gaven, tijd en energie inzetten in de gemeente.