Leiderschap

Raad van Oudsten

De gemeente wordt bestuurd door de Raad van Oudsten. Zo geeft artikel 5 van de statuten invulling aan het nieuwtestamentische principe van ‘gezamenlijk leiderschap’ (Hand 15).

Het functioneren van de Raad van Oudsten:

  • De Raad van Oudsten kent de volgende colleges: het bestuurscollege van oudsten (BVO) en het college van pastoraal oudsten (COPO; die ook bijeenkomt in drie regionale colleges: RPO). De voorganger en de manager zorgbeleid maken deel uit van de raad van oudsten en participeren in beide deelraden.  Daarnaast kunnen oudsten worden aangesteld met een specifieke verantwoordelijkheid, te weten vrijgesteld oudsten, zonder deel uit te maken van bovengenoemde colleges. Voor het dagelijks bestuur van de gemeente en leiding over de taakgroephoofden en betaalde krachten is het managementteam (MT) verantwoordelijk. De visie, het beleid en doelstellingen van de gemeente worden geïnitieerd door het MT. De MT-leden maken deel uit van het BVO. Het BVO stelt het beleid vast. Binnen BVO zijn de zorgoudsten belast met het pastoraal beleid van de gemeente en de uitvoering ervan.
  • De dagelijkse leiding berust bij het management team (MT) en de taakgroephoofden. Het MT bestaat uit de voorganger, manager beleid en organisatie en manager zorgbeleid. De diverse taakgebieden worden aangestuurd door de taakgroephoofden.
  • De leden van het BVO die geen deel uitmaken van het MT zien toe op het functioneren van het Management Team en de MT-leden individueel.  Dit toezicht heeft onder andere betrekking op  het correct toepassen van de statuten en het Huishoudelijk Reglement en het uitvoering geven aan het beleid. Zij benoemen aan het begin van ieder seizoen uit hun midden twee tot drie oudsten, die daarbij de leiding van dit toezicht op zich nemen.
  • Pastoraal oudsten, dragen de verantwoordelijkheid voor de  directe pastorale zorg binnen de huiskringen. Elke pastoraal oudste stuurt een aantal huiskringen aan. Tevens voeren de pastoraal oudsten doop- en toetredingsgesprekken met nieuwe leden en zijn aanspreekpunt voor ouders die hun kind(eren) willen laten opdragen en voor leden die ziekenzalving aanvragen.

Fulltime en parttime medewerkers in dienst

Tussen 1991 en 1998 werd de leiding van de gemeente ondersteund door een tweede voorganger. Ds. H. Bakker en ds. J. Jansen vervulden deze functie. Vanaf juli 1999 werd een pastor in dienst van de gemeente aangesteld.

Tegelijkertijd met de verhuizing naar het industrieterrein aan de Bolder besloot de Raad van Oudsten met een nieuwe structuur te gaan werken: verschillende, betaalde, medewerkers werden aangesteld. In februari 2001 kwamen 4 coördinatoren voor 4 verschillende taakgebieden in dienst. Anno 2013 zijn de hoofden van de taakgroepen vrijwel allemaal betaalde krachten. Een taakgroephoofd stuurt de dagelijkse werkzaamheden aan, geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor een taakgroep. Ook het Management Team is in dienst van de gemeente.

In 2019 kent de Bethelgemeente 24 betaalde medewerkers (ruim 14 FTE’s).  Daarnaast zijn er verschillende niet betaalde parttimers, die vele uren per week werkzaam zijn in de gemeente. Maar het overgrote deel van het werk wordt verzet door de talloze vrijwilligers: gemeenteleden die hun gaven, tijd en energie inzetten in de gemeente.